Enerji Verimliliği Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler

02/05/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji verimliliği Kanununun amacı konunun 1. maddesinde “enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması” olarak açıklanmıştır.

Küresel bazda enerji kaynaklarında yaşanan kıtlık ve her geçen gün artan enerji maliyetleri ve diğer yandan da fosil yakıtlarından enerji elde etme süreçlerinde çevreye verilen zararlar, hükümetlerin çözüm üretmekte zorlandığı problemlerin başında gelmektedir. 

Hükümetler bir yandan alternatif enerji kaynakları bulmaya çalışırken diğer yandan da mevcut enerji kaynaklarından en verimli şekilde faydalanmayı ve tüketici bilinci oluşturarak, tasarrufu arttırmayı hedeflemektedir.

Ülkemizde de 2007 yılında bu kapsamda önemli bir adım atıldı. Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarının tamamında verimliliğin arttırılması, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanılmasına yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Kanunun uygulanmasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü sorumludur.

Enerji Verimliliği Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Yetkilendirmeler

Enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında faaliyet gösteren tüzel kişilik şirketlerine Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yetki belgesi verilir. Bu belgeler, kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir durum meydana gelmedikçe, her beş yılda bir yenilenir. (Madde 5). Yetki verilmiş kurumlar ve şirketler Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna duyurulur.

Eğitim ve Bilinçlendirmeye Yönelik Uygulamalar

Enerji bilinci ve verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması ve enerji hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla bakanlık, genel müdürlük ve yetkilendirilmiş kurumlar çalışma yapar. Konuyla ilgili olarak bilinçli bir neslin yetiştirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları gerekli faaliyetlere ağırlık verir. Diğer taraftan diğer kamu kurum ve kuruluşları hizmet içi eğitimlerinde konuyla ilgili olarak personelini eğitir. (Madde 6) Yine eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya aktif bir şekilde kullanılır.

Enerji Verimliliğine Yönelik Verilen Destekler

Enerji verimliliğin artırılmasını hedefleyen proje ve uygulamalar, Bakanlık tarafından onaylanır ise; belirli oranlarda hibe veya faiz desteği alır. Bu destekler verilir iken; kanun, toplam proje bedelinin yüzde yirmisini üst sınır olarak belirlemiştir. Ancak bazı durumlarda Cumhurbaşkanı kararı ile proje bedeli limiti beş katına kadar; destek oranı ise, iki katına kadar artırılabilir. (Madde 8) Yine konuyla ilgili olarak; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bu tür işletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenir. Konuya ilişkin usûl ve esaslar ise, ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

İdari Yaptırım ve Cezalandırmalar

Kanunla belirlenen hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere, idari yaptırım cezaları uygulanır. Bu yaptırımlar, yetki verilmiş bir kurum veya kuruluş var ise, o kurum ve kuruluş tarafından; yok ise, bizzat Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

Kanunun Merkezi ısıtma sistemleri ve meskenlere ilişkin hükümleri

Kanunun 7. maddesi enerji verimliliğinin artırılması için yapılması gereken bazı uygulamalardan bahsetmektedir. Bu uygulamalardan özellikle birkaçının üzerinde duracağız. Kanunun 7. maddesinde “merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır” demektedir. Kanunun bu maddesine atfen merkezi bir sistemle ısınan binalarda ısı paylaşımını ölçmek için kullanılan ısı pay ölçer cihazlarının kullanılması önemlidir.

Isı Pay Ölçer ile ilgili detaylı bilgi için bakınız.

Yine 7. maddenin devamında binalar için öngörülen enerji kimlik belgesi önemlidir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerin bulunması zorunludur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ilişkin hükümler ilgili bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Kanuna göre mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. 2011 ve sonrasında tamamlanan binalar için zorunlu hale gelmiştir.

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

05.08.2007 tarih ve 27075 sayılı Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin amacı “binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir” şeklinde 1.maddede açıklanmıştır.

Yine Enerji Performans Yönetmeliğinin 13. maddesine göre 2.000 m2 ve üstünde kullanım alanına sahip yeni binalar merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılır. Bu binalar, bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilir. Bu noktada merkezi ısıtma sisteminde verimliliğin artırılması ve bağımsız kullanıcılar arasında adil ve şeffaf bir faturalandırma yapılabilmesi için ısı pay ölçerlerin kullanılması önemlidir. Şimdi de Uludağ Enerji olarak ileri teknoloji ile üretim yapılan ve garantili olarak kurulum ve takibini sağladığımız ısı pay ölçer sistemleri hakkında bilgi verelim.

Uludağ Enerji ile Güvenilir Isı Pay Ölçer Sistemleri

Herkesin yalnızca tükettiği kadar ödediği, ısıtma maliyetlerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlama konusunda, Uludağ Enerji olarak, ürünlerimizin garantisini vermekteyiz. Qundis ısı pay ölçer, Siemens ısı pay ölçer, Techem ısı pay ölçer markaları ile hizmet veriyoruz. Hem apartman ısı sayacında hem de yenilikçi ısı pay ölçerler ile her kiracının enerji faturası, ilgili yönetmeliğe uygun olarak, ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Sistemlerimiz, kuruluma uygun bir esneklik sunar ve paydaşların enerji faturalarını adil bir şekilde almalarına olanak tanır. Ayrıca bina ve tüm site genelinde merkezi veya bölgesel ısıtmada size güven ve şeffaflık sağlar.

Isı pay ölçerlerimiz aracılığı ile, kiracılar yasal ve takip etmesi kolay faturalar alır. Ayrıca doğru faturalandırma ile herhangi bir yanlışlığa imkan tanımıyoruz.

Isı pay ölçerlerimiz kullanıcıların, ısıtma maliyeti faturalandırmasının temelini oluşturan bireysel ısı kullanımlarını kolayca okumalarına olanak tanır. Sunduğumuz ısıtma maliyet sayaçları ileri teknolojiye dayalıdır ve optimizasyon süreçlerinden geçmiştir. Dolayısıyla her ısıtma periyodunda güvenilir ve hassas ölçüm sonuçları sağlar.

(Sunduğumuz cihazların çeşitli kalite özellikleri hakkında BURADAN bilgi edinebilir ve ısı pay ölçerlerimizin mükemmel rahatlığından yararlanabilirsiniz.)

Isı pay ölçerler doğrudan radyatörlere monte edilir. Hızlı devreye alma sağlayarak, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilirler. Bu, tüketicilerin her zaman kendi kişisel enerji maliyetlerini ve ısı tüketimlerini doğrudan takip etmelerini sağlar.

Sizlere sunduğumuz Isı pay ölçerler, mevcut Isıtma Maliyetleri Yönetmeliğinin gereksinimlerini karşılar ve ayrıca uygun sertifikalara da sahiptir.

Güvenilir teknoloji ve rahat kullanım özelliği ile ısı pay ölçerlerimiz, her bir ısıtma birimi tüketiminin hassas bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Ayrıca eski Techem, Brunata ve diğer marka ısı pay ölçerlerinizi, distribütörü olduğumuz yeni nesil Qundis ısı pay ölçerler ile değiştirebilirsiniz.